Regulamin

Domki Letniskowe Słoneczne Wzgórze

1. Ośrodek świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach hotelowych i jest otwarty w oznaczonych terminach.

2. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 15.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 10.00.

4. Po przyjeździe do Ośrodka należy okazać ważny dokument tożsamości (np. dowód osobisty) i przedstawić go personelowi Ośrodka celem dokonania formalności związanych z pobytem w Ośrodku.

5. Do korzystania z usług na terenie Ośrodka upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesionym na jej potwierdzenie zadatkiem, zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowanie różnicy pomiędzy zadatkiem a pobytem w terminie ustalonym z osobą rezerwującą, najpóźniej w dniu przyjazdu. Nie wpłacenie w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.

6. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.

7. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego domku gotowego do użytkowania i następuje poprzez przekazanie dwóch kompletów kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.

8. Oddanie domku przez klienta w dniu wyjazdu następuje poprzez zgłoszenie tego faktu personelowi Ośrodka, który w obecności użytkownika sprawdzi stan techniczny i wyposażenia wszystkich pomieszczeń i przekaże informacje do administracji Ośrodka celem odbioru kluczy.

9. Wynajmujący nie może udostępnić domku lub pokoju innym osobom nie zameldowanym w Ośrodku, nawet jeśli nie upłynął termin, za który uiścił należną opłatę.

10. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.

11. Pozostanie na terenie Ośrodka po godz. 11.00 (ostatniego dnia pobytu) powoduje konieczność opłacenia należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu.

12. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.

13. Uwagi wniesione po zakończeniu świadczenia lub w dniu wyjazdu nie będą rozpatrzone.

14. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.

15. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.

16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w domkach lub przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

17. Na terenie Ośrodka należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano.

18. Osoby zakłócające spokój lub nie przestrzegające regulaminu, a także korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem w Ośrodku mogą być obciążone finansowo przez właściciela Ośrodka i usunięte z Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

19. W obiekcie zabronione jest: zakłócanie spokoju, np. przez wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki, zachowanie powszechnie uznane za nieprzyzwoite lub takie Zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.

20. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub które zachowują się agresywnie i w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

21. Osoby nie będące klientami Ośrodka nie mogą przebywać na terenie Ośrodka, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin gości  TYLKO I WYŁĄCZNIE PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TEGO FAKTU Z WŁAŚCICIELEM OŚRODKA. W takim przypadku klient Ośrodka całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości i sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.

22. Wjazd i parkowanie dozwolone jest w miejscu wyznaczonym do tego celu i wskazanym przez personel Ośrodka. Parking Ośrodka jest niestrzeżony, ale bezpłatny wyłącznie la klientów Ośrodka podczas ich pobytu i tylko w miejscu wyznaczonym przez personel Ośrodka. Jednakże do jednego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe.

23. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny jako ich opiekunowie bądź rodzice, a także za wszelkie następstwa tych czynów za zaistniałe sytuacje na terenie całego Ośrodka, a przede wszystkim placu zabaw.

24. Istnieje możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby w domku lub pokoju po zgłoszeniu tego faktu podczas rezerwacji lub po przybyciu na miejsce personelowi Ośrodka, jednakże rezerwujący ponosi dodatkową opłatę wg cennika na dany sezon, natomiast właściciel Ośrodka nie zapewnia dodatkowego łóżka.

25. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. pogodowych, przerw w dostawie prądu, wody, programów TV itp.

26. Zabrania się korzystania w domkach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, grilli elektrycznych itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego może mieć zastosowanie pkt 18 niniejszego regulaminu.

27. Zabrania się rozpalania grilla poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp. W przypadku niezastosowania się do powyższego mogą mieć zastosowanie przepisy pkt 18 niniejszego regulaminu.

28. Wszelkie odpady z domków należy umieszczać jedynie w kontenerach znajdujących się w wyznaczonych miejscach na terenie Ośrodka.

29. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu do rachunku doliczona zostanie opłata 200 zł na likwidację zapachu tytoniu.

30. Regulamin Ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie: na stronie internetowej www.slonecznewzgorze.org.pl Goście Ośrodka mogą zapoznać się z nim także przy czynnościach rezerwacyjnych.

31. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właściciela, kierownictwo Ośrodka i obowiązuje od dnia 25.06.2015 r.

32. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.

REGULAMIN MELEX

1. Kursowanie melexa odbywać się będzie w terminie od 22.06 do 31.08.2024.
2. Zwożenie gości odbywać się będzie spod ośrodka SŁONECZNE WZGÓRZE 6 razy w tygodniu z wyłączeniem sobót (zmiana turnusu) od godziny 9.00 do 12.30 -plaża  (wejście nr 12)
3.Przywożenie gości odbywać się będzie spod wejścia na plaże (nr 12) 6 razy w tygodniu z wyłączeniem sobót (zmiana turnusu) w godz 14-17.30 do ośrodka SŁONECZNE WZGÓRZE
4.Korzystanie z melexa wyłącznie po okazaniu opaski identyfikacyjnej (brak opaski skutkować będzie odmową wstępu do melexa)
5. Zastrzegamy sobie (ośrodek SŁONECZNE WZGÓRZE ) przerwę w kursowaniu melexa na czas naprawy melexa -informacja będzie podana przez pracowników ośrodka SŁONECZNE WZGÓRZE

© 2023 SLONECZNEWZGORZE.ORG.PL